Le choix des temps désirables

L’univers pictural de Bert Mertens nous conduit hors des sentiers battus de la désespérance contemporaine. Il ne cherche pas à traduire les noirceurs du monde mais à montrer ses îlots de clarté.

C’est la saveur douce du matin, quand un enfant sourit dans la confiance. L’espièglerie d’un moment d’insouciance. La lumière intérieure d’un visage qui porte les marques du temps avec sérénité. Les portraits de Bert Mertens respirent; ils saisissent sur le vif l’intensité d’une présence.

C’est un parcours de lieux qui ne semblent familiers que pour mieux susciter des étonnements, des questions, des rires, lorsque le réel dérape par le détail vers l’insolite ou l’impossible. Bert Mertens aménage des entrées en trompe l’oeil dans nos certitudes pour mieux les bousculer.

Ce sont encore des scènes du quotidien qui laissent entrevoir des instants furtifs ou transparaît la possibilité d’une vie douce. Qu’il s’applique à des personnes où à des paysages, l’art de Bert Mertens résulte du choix d’entretenir l’énergie positive. Sous sa signature se lit la ligne courbe d’un sourire…

Bert Mertens a fait sienne la formule de Keats “a thing of beauty is a joy forever“, qui sous-tend l’ensemble de son œuvre. Tant son choix du figuratif que ses jeux calligraphiques et l’abstraction lyrique traduisent un même élan, une même tonicité, une faculté à insuffler du désir.

En un temps de désarroi planétaire, cet art qui ne désespère ni de l’homme, ni du monde est une bouffée salutaire d’air frais.

Myriam Watthee-Delmotte

Directrice de recherches du FNRS  – Professeur à l’UCLouvain – Membre de l’Académie royale de Belgique

 

 

 

The choice of desirable times

Bert Mertens’ pictorial universe leads us off the beaten track of contemporary despair. He does not seek to translate the darkness of the world, but to show its islets of light.

It is the sweet taste of the morning, when a child smiles in confidence. The mischievousness of a carefree moment.The inner light of a face that bears the marks of time with serenity. Bert Mertens’ portraits breathe. They capture the intensity of a presence on the spot.

It is a journey through places that seem familiar only to better evoke astonishment, questions and laughter, when reality slips through the cracks of detail into the unusual or even the impossible. Bert Mertens inserts trompe l’oeil into our certainties to better shake them up.

These are still scenes from everyday life that reveal furtive moments where the possibility of a sweet life shines through. Whether it applies to people or landscapes, Bert Mertens’ art results from the choice to maintain positive energy. Under his signature is the curved line of a smile..

Bert Mertens has adopted Keats’ formula “a thing of beauty is a joy forever”, which underlies all of his work. Both his choice of fugitive, his calligraphic games and lyrical abstraction reflect the same momentum, the same tonicity, a tangible ability to infuse desire.

In a time of global disarray, this art that despairs neither man nor the world is a healthy breath of fresh air.

 

 

 

 De keuze naar wenselijke tijden

Met zijn teken- en schilderwerk treedt Bert Mertens buiten de platgetreden paden der wanhoop die zo kenmerkend zijn voor de hedendaagse kunst.

Hij zoekt geen de zwartgalligheid weer te geven maar toont daarentegen de sprankeltjes hoop, helderheid en licht zoals we dat zien bij een kind dat vol vertrouwen lacht. Of bij de guitigheid van een tiener in een moment van zorgeloosheid. Of in een gelaat dat de sporen van de tijd in volle onbewogenheid met zich meedraagt.

De portretten van Bert Mertens ademen. Zij grijpen ogenblikkelijk de intensiteit van een ware aanwezigheid. Door toevoegingen aan wat ons bekend voorkomt zet hij ons op het verkeerde been en doet hij ons vragen stellen. Een andere keer doet hij ons glimlachen en wekt hij onze verbazing. Met een klein detail buigt hij de werkelijkheid om naar een vreemde of onwaarschijnlijke wereld. Via trompe-l’oeils weet hij zekerheden gemakkelijk neer te halen.

Ook laat hij momenten van levensgeluk door schemeren in dagelijkse taferelen. Of hij nu personen of landschappen schildert, de kunst van Bert Mertens is steeds het resultaat van een duidelijke keuze om zijn positieve energie in de verf te zetten. Zo dien je ook het gebogen lijntje onder zijn signatuur te lezen als een lach.

Telkens weer maakt Bert Mertens de zinspreuk van John Keats “a thing of beauty is a joy forever” tot de zijne. Het vormt de basis voor zijn hele œuvre.

Zowel zijn duidelijke keuze voor het figuratieve als zijn kalligrafische spielerei zijn de vertaling van een tastbaar vermogen om zijn enthousiasme in ieder van ons in te blazen.

In een tijd van wereldwijde verwarring voelt zijn kunst aan als een gezonde teug frisse lucht. Het is zowaar een oppepper voor ieders welgevoelen.